Darmowa dostawa od 299 !

Regulamin

 1. Postanowienia ogólne

 Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług drogą elektroniczną oraz sprzedaży prowadzonej przez sklep internetowy balticdarts.pl . Sklep prowadzi Artur Lendzion, działający jako przedsiębiorca pod firmą "Baltic Darts specjalistyczny sklep darterski Artur Lendzion" z siedzibą przy ulicy Artura Międzyrzeckiego 15, 83-000 Pruszcz Gdański. NIP 6040237384, zwany dalej "Sprzedawcą". Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest poprzez:

 • adres poczty elektronicznej: balticdarts@gmail.com;
 • numer telefonu: +48 531 767 971.

Regulamin jest nieprzerwanie dostępny na stronie internetowej balticdarts.pl, umożliwiającą jego pobranie, odtworzenie i zapisanie na nośniku w każdej chwili. Sprzedawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną niesie ze sobą ryzyko zagrożeń ze strony osób trzecich, takich jak szkodliwe oprogramowanie i nieautoryzowany dostęp do danych. Klienci powinni stosować odpowiednie środki techniczne, takie jak programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall, aby zminimalizować to ryzyko.

 1. Definicje 
 • Regulamin – niniejszy dokument;
 • Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 • Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego lub korzysta z innych Usług dostępnych w Sklepie Internetowym;
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
 • Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 • Konto – przydzielona danemu Klientowi część Sklepu Internetowego, za pomocą której Klient może dokonywać określonych działań w ramach Sklepu Internetowego;
 • Konsument – Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;
 • Przedsiębiorca – Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego;
 • Towar – produkt prezentowany w Sklepie Internetowym, którego opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów;
 • Bon podarunkowy – dokument na okaziciela, w formie elektronicznej, niezapisany na nośniku materialnym, w postaci pliku w formacie pdf, zawierający kombinacje znaków w postaci unikalnego kodu, o wskazanym nominale, który może zostać wykorzystany jako środek zapłaty za Towary w Sklepie Internetowym, na zasadach wskazanych w niniejszym regulaminie;
 • Umowa sprzedaży – Umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;
 • Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 • Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);
 • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

 1. Zasady korzystania ze sklepu internetowego

Do korzystania ze Sklepu Internetowego konieczne jest spełnienie przez Klienta minimalnych wymagań technicznych, takich jak posiadanie komputera lub urządzenia mobilnego z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarki internetowej (Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej, Chrome w wersji 32 lub nowszej, Opera w wersji 12.17 lub nowszej, Safari w wersji 1.1. lub nowszej) oraz włączenie w przeglądarce internetowej obsługi plików Cookies oraz Javascript.

 Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu oraz obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. Nie może dostarczać ani przekazywać treści zabronionych przez przepisy prawa, takich jak treści propagujące przemoc, zniesławiające lub naruszające dobra osobiste i inne prawa osób trzecich. Klient ma obowiązek korzystać ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania oraz nieuciążliwy dla innych Klientów oraz Sprzedawcy. Ponadto, nie może podejmować działań takich jak rozsyłanie niezamówionej informacji handlowej (spam) ani korzystać z treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego poza zakresem swojego własnego użytku osobistego.

 Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, dostępną na stronie Sklepu. 

 1. Usługa sklepu

Sprzedawca oferuje Usługi przez Sklep Internetowy przez całą dobę, siedem dni w tygodniu, bezpłatnie dla Klientów. Klient może skorzystać z usługi prowadzenia Konta w Sklepie Internetowym, po dokonaniu rejestracji poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego na stronie internetowej Sklepu. Umowa o świadczenie Usługi prowadzenia Konta zostaje zawarta na czas nieokreślony i może zostać rozwiązana przez Klienta w dowolnym momencie, poprzez przesłanie żądania usunięcia Konta. Sprzedawca może organizować okazjonalne konkursy i promocje, których warunki są publikowane na stronach internetowych Sklepu. Promocje w Sklepie Internetowym nie są łączone, chyba że Regulamin promocji stanowi inaczej.

W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu, Sprzedawca ma prawo do rozwiązania umowy o świadczenie Usług po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Klienta do zaprzestania naruszeń, z wyznaczeniem stosownego terminu. Sprzedawca ma prawo zachować 14-dniowy termin wypowiedzenia umowy. 

 1. Zawarcie umowy sprzedaży

Wszystkie informacje dotyczące Towarów, takie jak opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, zamieszczone na stronach internetowych Sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, zgodnie z art. 71 Kodeksu Cywilnego. Sklep zapewnia, że wszystkie Towary oferowane w Sklepie Internetowym są nowe, zgodne z Umową i legalnie wprowadzone na rynek polski.

 W przypadku, gdy Sprzedawca stosuje mechanizmy indywidualnego dostosowania cen na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, każdorazowo przekazuje tę informację Konsumentowi w trakcie składania Zamówienia, zgodnie z wymaganiami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Aby złożyć Zamówienie, Klient musi mieć aktywne konto poczty elektronicznej. Jeśli Klient składa Zamówienie za pomocą formularza Zamówienia dostępnego na stronie internetowej Sklepu, Zamówienie jest złożone w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży. Klient zostaje związany ofertą, gdy Sprzedawca przesłał potwierdzenie otrzymania Zamówienia na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta. Potwierdzenie stanowi akceptację oferty Klienta i zawarcie Umowy sprzedaży.

Jeśli Klient składa Zamówienie przez telefon lub pocztę elektroniczną, musi to zrobić w dni robocze oraz w godzinach wskazanych na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Klient musi podać nazwę Towaru spośród dostępnych na stronie internetowej Sklepu, jego ilość, sposób dostawy i formę płatności oraz dane potrzebne do realizacji Zamówienia, takie jak imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres e-mail. Po skompletowaniu Zamówienia, Sprzedawca przekaże Klientowi informację o całkowitej wartości Zamówienia, która wiąże Klienta z Umową sprzedaży. Potwierdzenie warunków złożonego Zamówienia zostanie przesłane Klientowi, który jest Konsumentem, za każdym razem po złożeniu Zamówienia za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej.

Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania przez Klienta, będącego Konsumentem (w odpowiedzi na potwierdzenie warunków Zamówienia przesłanych przez Sprzedawcę) wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, w której Klient: akceptuje treść przesłanego Zamówienia i wyraża zgodę na jego realizację oraz akceptuje treść Regulaminu i potwierdza zapoznanie się z pouczeniem o odstąpieniu od Umowy.

Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na podany przez Klienta adres.

Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

 1. Dostawa

Dostarczenie towarów ograniczone jest do obszaru Unii Europejskiej i odbywa się na adres wskazany przez klienta podczas składania zamówienia. Klient ma możliwość wyboru jednej z następujących form dostawy zamówionych towarów:

 • przesyłka kurierska,
 • paczkomaty,
 • odbiór osobisty w punkcie sprzedaży.

Na stronach internetowych sklepu, Sprzedawca informuje klienta o liczbie dni roboczych wymaganych do zrealizowania zamówienia oraz dostarczenia towarów, a także o wysokości opłat za dostawę. Termin dostawy i realizacji zamówienia jest liczony w dniach roboczych, zgodnie z pkt. VII ppkt. 2. Sprzedawca dostarcza klientowi dowód zakupu. W przypadku, gdy dla różnych towarów przewidzianych w zamówieniu przewidziano różny czas realizacji, obowiązuje najdłuższy czas dla całego zamówienia.

 1. Płatność

Ceny oferowanych Towarów podawane są w polskich złotych i zawierają w sobie wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła i inne opłaty.

Klient ma możliwość wyboru jednej z następujących metod płatności:

 Przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy (w przypadku tej metody realizacja Zamówienia zostanie rozpoczęta po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia Zamówienia od Sprzedawcy, a następnie Towar zostanie wysłany po otrzymaniu wpłaty na konto bankowe Sprzedawcy i po skompletowaniu Zamówienia);

Płatność gotówką przy odbiorze osobistym - płatność będzie dokonana w punkcie odbioru osobistego Towaru u Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia zostanie rozpoczęta niezwłocznie po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia Zamówienia od Sprzedawcy, a Towar zostanie wydany w punkcie odbioru osobistego);

Płatność elektroniczna - po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia Zamówienia od Sprzedawcy, realizacja Zamówienia zostanie rozpoczęta po otrzymaniu informacji z systemu płatniczego o dokonanej płatności przez Klienta, a następnie Towar zostanie wysłany niezwłocznie po skompletowaniu Zamówienia.

Sprzedawca informuje Klienta na swojej stronie internetowej o terminie płatności za Zamówienie. W przypadku braku płatności przez Klienta w wyznaczonym terminie, Sprzedawca może odstąpić od Umowy po uprzednim, bezskutecznym wezwaniu do zapłaty i wyznaczeniu odpowiedniego terminu, na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

 1. Możliwość odstąpienia od umowy

Konsument ma prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia dostarczenia Towaru lub zawarcia Umowy o świadczenie Usług. Aby skorzystać z tego prawa, Klient musi złożyć stosowne oświadczenie przed upływem tego terminu. Konsument może skorzystać z wzoru oświadczenia udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu lub sformułować oświadczenie samodzielnie.

Jeśli Konsument złoży oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, Sprzedawca ma obowiązek przesłać potwierdzenie otrzymania oświadczenia na adres poczty elektronicznej Konsumenta.

Prawo do odstąpienia od Umowy nie dotyczy Umów o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny i które zostały w pełni wykonane za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany o utracie prawa do odstąpienia od umowy przed rozpoczęciem świadczenia. Prawo to jest również wyłączone w przypadku Umów, w których cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, Umów o świadczenie usług, za które Konsument wyraźnie zażądał przyjazdu Sprzedawcy w celu dokonania naprawy lub konserwacji i Umów zawartych w drodze aukcji publicznej. Ponadto prawo do odstąpienia od Umowy jest również wyłączone, jeśli przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia, Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami, napoje alkoholowe lub nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, a także w przypadku dostarczania dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem Umowy o prenumeratę.

W przypadku powyższych umów, Konsument nie ma prawa do odstąpienia od umowy, o której mowa w art. 27 Ustawy o prawach konsumenta. Oznacza to, że jeśli Konsument wyraził zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi przez Sprzedawcę i został poinformowany, że po wykonaniu usługi nie będzie miał już prawa do odstąpienia od umowy, to nie będzie mógł skorzystać z tego prawa.

Jednakże, w przypadku umów o dostarczanie Treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy, jeśli Sprzedawca nie poinformował go o utracie prawa odstąpienia przed rozpoczęciem świadczenia usługi, albo jeśli nie przekazał Konsumentowi potwierdzenia o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta.

Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta, klienci mają prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w ciągu 14 dni bez podawania przyczyny. Odstąpienie od umowy powinno zostać złożone na piśmie lub w inny sposób zgodny z umową zawartą między sprzedawcą a konsumentem.

W przypadku odstąpienia od umowy, sprzedawca jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu konsumentowi wszystkich dokonanych płatności, w tym kosztów dostarczenia towaru. Zwrot powinien nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu.

Klient ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu towaru, chyba że sprzedawca zgodził się ponieść te koszty. Jeśli konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez konsumenta dodatkowych kosztów.

W przypadku odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą, a to, co strony świadczyły, powinno zostać zwrócone w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności towaru. Zakupiony towar należy zwrócić na adres sprzedawcy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od klienta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że sprzedawca zaproponował, że sam odbierze towar od klienta.

 1. Reklamacje

Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Towar zgodny z Umową.

W przypadku, gdy Towar jest niezgodny z umową, Sprzedawca odpowiada zgodnie z przepisami Ustawy o prawach konsumenta wobec Klienta będącego Konsumentem lub Klienta będącego osobą fizyczną zawierającą Umowę bezpośrednio związana z jej działalnością gospodarczą, jednak tylko w przypadku, gdy Umowa nie ma dla tej osoby charakteru zawodowego, zgodnie z przepisami o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Rękojmia nie obowiązuje wobec Przedsiębiorców.

Reklamacje związane z naruszeniem praw Klienta, gwarantowanych prawnie lub na podstawie Regulaminu, należy kierować na adres Artur Lendzion, ul.Artura Międzyrzeckiego 15 83-000 Pruszcz Gdański, na adres poczty elektronicznej balticdarts@gmail.com, numer telefonu +48 531767971.

Aby zgłosić reklamację, Klient powinien przesłać reklamowany Towar, jeśli to możliwe, wraz z dowodem zakupu na powyższy adres. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania.W przypadku braków w reklamacji, Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Towar zgodny z umową. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za niezgodność Towaru z umową, na zasadach określonych w Ustawie o prawach konsumenta, wobec Klienta będącego Konsumentem oraz Klienta będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego. Rękojmia wobec Przedsiębiorców jest wyłączona.

Klient może zgłaszać reklamacje dotyczące funkcjonowania sklepu i korzystania z usług pisemnie na adres balticdarts@gmail.com lub adres korespodencyjny Baltic Darts specjalstyczny sklep darterski Artur Lendzion, ul.Artura Międzyrzeckiego 15 83-000 Pruszcz Gdański. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.

Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania. W przypadku braków w reklamacji, Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, takich jak:

 • zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży;
 • zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą;
 • uzyskanie bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (takich jak Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady są udzielane pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 przez Federację Konsumentów oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl;
 • złożenie skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 1. Gwarancja

Dostarczane Towary mogą posiadać gwarancję producenta lub Sprzedawcy, zgodnie z warunkami określonymi przez właściwego gwaranta. Informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji oraz czasu, na który została udzielona, jest prezentowana w opisie Towaru na stronach internetowych Sklepu.

 1. Podsumowanie

Wszelkie prawa do sklepu internetowego, w tym prawa własności intelektualnej, prawa własności do nazwy, domeny internetowej, strony internetowej sklepu oraz form i logotypów, należą do Sprzedawcy. Ich wykorzystanie jest dozwolone tylko w sposób określony i zgodny z warunkami i postanowieniami.

Postanowienia umowy dotyczące Konsumentów, odstąpienia od umowy i skarg mają zastosowanie do osoby fizycznej, która zawiera umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdzie umowa nie ma charakteru zawodowego dla tej osoby, zwłaszcza wynikającego z przedmiotu jej działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Postanowienia dotyczące pozasądowego rozstrzygania sporów i egzekwowania roszczeń nie mają zastosowania.

Wszelkie spory między Sprzedawcą a Konsumentem będą podlegać jurysdykcji właściwych sądów zgodnie z odpowiednimi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

Wszelkie spory między Sprzedawcą a Klientem Biznesowym będą podlegać jurysdykcji sądu na podstawie siedziby Sprzedawcy.

Postanowienia Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta i innych właściwych przepisów polskiego prawa mają zastosowanie do wszelkich kwestii nieuregulowanych w niniejszej Umowie.

Każdy klient zostanie poinformowany o wszelkich zmianach w niniejszej Umowie za pośrednictwem informacji na głównej stronie sklepu internetowego zawierającej streszczenie zmian i ich datę wejścia w życie. Klienci posiadający konto zostaną również poinformowani o zmianach i ich streszczeniu na podany przez nich adres e-mail. Data wejścia w życie zmian nie może być wcześniejsza niż 14 dni od daty ogłoszenia. Jeśli Klient posiadający konto nie akceptuje nowych warunków i postanowień, musi powiadomić Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia o zmianach w Umowie. Powiadomienie Sprzedawcy o braku akceptacji nowych warunków i postanowień skutkuje rozwiązaniem Umowy.